نویسنده = حمید احمدی
طالبان پاکستان : علل پیدایش ، ماهیت و چالش های امنیتی

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 21-37

10.22059/jpq.2012.29927

حمید احمدی؛ آرش بیدالله خانی


خرد سیاسی در شاهنامه فردوسی مبانی و ساختارها

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 21-40

حمید احمدی؛ مهدی مهدی حسنی باقری شریف‌آباد