نویسنده = ���������� ��������������
جنگ نرم و انقلاب‌های رنگی امریکا در کشورهای در حال گذار

دوره 42، شماره 3، مهر 1391، صفحه 207-225

10.22059/jpq.2012.29995

ابراهیم متقی؛ محبوبه شهرابی فراهانی


تبیین مبنای تئوریک تحلیل نظم جهانی در دوران پساجنگ سرد

دوره 41، شماره 4، دی 1390، صفحه 265-282

ابراهیم متقی؛ علیرضا رضایی


سیاستگذاری اقتصادی در عصر جهانی شدن اقتصاد

دوره 41، شماره 2، تیر 1390، صفحه 309-328

ابراهیم متقی؛ مهدی متین جاوید


تروریسم و جنبش‌های اجتماعی ـ سیاسی جدید

دوره 39، شماره 1، فروردین 1388

ابراهیم متقی؛ صمد ظهیری؛ فاطمه جلائیان