نویسنده = فردین مرادخانی
تعداد مقالات: 2
1. دولت وابسته به طبقات در تفکر مارکس

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388

محمد امامی؛ فردین مرادخانی


2. فرجام دولت در اندیشه مارکس

دوره 39، شماره 1، بهار 1388

محمد امامی؛ فردین مرادخانی