نویسنده = نقیب زاده، احمد
تعداد مقالات: 7
2. مقایسة مبانی مشروعیت در دولت‌های هخامنشی و ساسانی

دوره 46، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 797-815

10.22059/jpq.2016.59184

احمد نقیب زاده؛ امیر محمد ایزدی


4. بوردیو و قدرت نمادین

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 279-294

10.22059/jpq.2012.29980

احمد نقیب زاده؛ مجید استوار


5. بررسی تطبیقی تشکل های دانشجویی در فرانسه و ایران

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 303-322

احمد نقیب زاده؛ علیرضا جانزاده


6. علل توسعه اقتصادی در آسیای جنوب شرقی

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 335-347

احمد نقیب زاده؛ سلمان صادقی زاده