نویسنده = �������� �������� ���������� ��������������������� ��������
خرد سیاسی در شاهنامه فردوسی مبانی و ساختارها

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 21-40

حمید احمدی؛ مهدی مهدی حسنی باقری شریف‌آباد