نویسنده = ������������ ���������������������� ������ ��������
دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 103-122

سید جلال دهقانی فیروزآبادی