نویسنده = ���������������� �������� ������
بومی گرایی در عصر جهانی شدن ها

دوره 41، شماره 4، دی 1390، صفحه 205-224

محمد تقی قزلسفلی


قدرت سیاسی "داو" ایدئولوژی

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 161-179

محمد تقی قزلسفلی؛ نگین نوریان دهکردی