نویسنده = میرزازاده احمد بیگلو، فرامرز
تعداد مقالات: 1
1. نسبت اسلام و دموکراسی در ایران معاصر

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 135-154

عبدالرحمن عالم؛ فرامرز میرزازاده احمد بیگلو