نویسنده = ������������������ �������� ������������ ������������
نسبت اسلام و دموکراسی در ایران معاصر

دوره 41، شماره 4، دی 1390، صفحه 135-154

عبدالرحمن عالم؛ فرامرز میرزازاده احمد بیگلو