نویسنده = حمید احمدی
هویت‌خواهی سلفی در ایالت بلوچستان- پاکستان

دوره 48، شماره 2، تیر 1397، صفحه 271-288

10.22059/jpq.2018.215303.1006897

حمید احمدی؛ مائده کریمی قهرودی


مشروطه در حوزۀ زاگرس غربی؛ مطالعۀ ایلات لک و لر

دوره 44، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 251-270

10.22059/jpq.2014.52389

حمید احمدی؛ صبریه کرمشایی