نویسنده = روح الله قادری کنگاوری
تعداد مقالات: 3
1. جهانشمولی هسته ای و نقد نظری آن

دوره 42، شماره 1، بهار 1391، صفحه 59-80

10.22059/jpq.2012.29929

سید داود آقایی؛ روح الله قادری کنگاوری


2. دیپلماسی عمومی و قدرت نرم؛ ایران و آمریکا در عراق جدید

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 189-203

فرهاد عطایی؛ روح الله قادری کنگاوری؛ نبی الله ابراهیمی


3. نقض حقوق بشر و گسترش تروریسم

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 251-270

بهرام مستقیمی؛ روح الله قادری کنگاوری