نویسنده = نظری، علی اشرف
تعداد مقالات: 6
2. کاربست رهیافت و روش پدیدارشناسی در علوم سیاسی

دوره 42، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 17-34

10.22059/jpq.2012.29985

علی اشرف نظری؛ علیرضا صحرایی