نویسنده = حسین تبریزیان
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر توسعۀ انسانی در گذار دموکراتیک در مصر

دوره 45، شماره 1، بهار 1394، صفحه 249-265

10.22059/jpq.2015.54433

علی اردستانی؛ حسین تبریزیان