نویسنده = ���������� ������������������ ��������������������
گونه‌شناسی نیروهای اجتماعی مؤثر در تأسیس حکومت علوی

دوره 45، شماره 3، مهر 1394، صفحه 569-590

10.22059/jpq.2015.55577

سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی؛ سیدمهدی موسوی نیا