نویسنده = مهدی فدایی مهربانی
مسئلۀ روش در خوانش فلسفۀ سیاسی فارابی

دوره 50، شماره 4، دی 1399، صفحه 1249-1267

10.22059/jpq.2020.240586.1007124

مهدی فدایی مهربانی؛ کیوان خسروی


ایده‌آلیسم و روانیدن روشنگری

دوره 48، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 77-96

10.22059/jpq.2018.142366.1006727

مهدی فدایی مهربانی؛ مهرداد امیدپور