کلیدواژه‌ها = ایران
بررسی تطبیقی نوسازی و اصلاحات در ژاپن و ایران در دوره معاصر

دوره 38، شماره 1، فروردین 1387

سیداحمد موثقی؛ محمد حسن جباری