کلیدواژه‌ها = زنان
اقدامات شورای امنیت در حمایت از زنان در مخاصمات مسلحانه (2017- 1991)

دوره 50، شماره 4، دی 1399، صفحه 1093-1110

10.22059/jpq.2020.291143.1007512

منصوره حقیقی کفاش؛ سید محمدکاظم سجادپور


دولت شکننده در عراق و امنیت زنان

دوره 47، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 159-177

10.22059/jpq.2017.60779

الهه کولایی؛ زیبا اکبری


قاچاق انسان، بردگی در عصر جدید

دوره 38، شماره 3، مهر 1387

سید احمد موثقی؛ گلپر اسفندیاری