کلیدواژه‌ها = رئالیسم
تحول کارکردیِ شعر، در بستر ساخت سیاسی اجتماعی در ایرانِ قرن نوزدهم

دوره 46، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 67-85

10.22059/jpq.2016.57322

احمد خالقی دامغانی؛ مجتبی نیک فرجام


هویت، قومیت و سیاست خارجی در خاورمیانه

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 81-95

جعفر حق پناه


پسامدرنیته و واکاوی دولت ملی دارای حاکمیت در نظریه های روابط بین الملل

دوره 39، شماره 3، مهر 1388

ابومحمد عسگرخانی؛ دیان جانباز؛ محسن عباس زاده مرزبالی


هژمونیسم تجاری آمریکا: شرایط دوره پس از جنگ سرد

دوره 38، شماره 2، شهریور 1387

محمدعلی شیرخانی؛ عبداله قنبرلو