کلیدواژه‌ها = خشونت
اقدامات شورای امنیت در حمایت از زنان در مخاصمات مسلحانه (2017- 1991)

دوره 50، شماره 4، دی 1399، صفحه 1093-1110

10.22059/jpq.2020.291143.1007512

منصوره حقیقی کفاش؛ سید محمدکاظم سجادپور


نقض حقوق بشر و گسترش تروریسم

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 251-270

بهرام مستقیمی؛ روح الله قادری کنگاوری


بنیاد گرایی اسلامی و خشونت (با نگاهی بر القاعده)

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388

مهدی عباس زاده فتح آبادی


جنگ و توسعه نیافتگی در جهان سوم

دوره 39، شماره 2، تیر 1388

سید احمد موثقی


قاچاق انسان، بردگی در عصر جدید

دوره 38، شماره 3، مهر 1387

سید احمد موثقی؛ گلپر اسفندیاری


بررسی نقش حل و فصل منازعه در روابط بین الملل

دوره 38، شماره 1، فروردین 1387

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ مهدی متین جاوید


گفتگو و توسعه

دوره 37، شماره 2، تیر 1386

دکتر سیداحمد موثقی