کلیدواژه‌ها = سنت
مدرنیتۀ اروپامحور و سیاسی شدن سنت در جوامع مسلمان

دوره 50، شماره 3، مهر 1399، صفحه 803-825

10.22059/jpq.2020.275031.1007378

فرامرز تقی لو؛ رضا خدابنده لو


پژوهشی در خصوص مفهوم «سنت» در اندیشۀ جواد طباطبایی

دوره 47، شماره 4، دی 1396، صفحه 891-907

10.22059/jpq.2017.135491.1006650

احمد خالقی دامغانی؛ محمدعلی هوشین.


تماس و چالش سنت چپ و روحانیت در مشروطه

دوره 47، شماره 3، مهر 1396، صفحه 683-703

10.22059/jpq.2017.62859

محمد صدرا؛ محمدتقی آل غفور


مقایسة مبانی مشروعیت در دولت‌های هخامنشی و ساسانی

دوره 46، شماره 3، مهر 1395، صفحه 797-815

10.22059/jpq.2016.59184

احمد نقیب زاده؛ امیر محمد ایزدی


امام خمینی(ره) و تجدد

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 63-77

10.22059/jpq.2014.51765

یحیی بوذری نژاد


جامعیت و برتری اندیشه امام خمینی ( ره) درباره ارکان دولت بر اندیشه "دولت مدرن"

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 271-282

مصطفی ملکوتیان؛ میثم طاهری بن چناری