کلیدواژه‌ها = جهانی‌شدن
مدرنیته، جهانی‌شدن و پدیدۀ تروریسم مدرن و پسامدرن

دوره 48، شماره 3، مهر 1397، صفحه 589-608

10.22059/jpq.2018.204468.1006767

سیدمحسن آل‌غفور؛ رضا صادقیان


امپراتوری جدید و تروریسم

دوره 43، شماره 3، آبان 1392، صفحه 123-151

10.22059/jpq.2013.36741

صمد ظهیری