کلیدواژه‌ها = مصر
تأثیر بحران اجتماعی و جهانی شدن بر ظهور بنیادگرایی در مصر

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 301-320

سید احمد موثقی؛ نسا زاهدی