کلیدواژه‌ها = نفت
مدل‌سازی بازدارندگی نفت در منطقه خلیج‌فارس

دوره 52، شماره 3، آذر 1401، صفحه 715-691

10.22059/jpq.2023.335579.1007894

غلامرضا رکنی لموکی؛ عباس زمانیان


ژئواکونومی خاورمیانه و جهانی شدن اقتصاد

دوره 44، شماره 3، مهر 1393، صفحه 665-686

10.22059/jpq.2014.53370

خدایار مرتضوی؛ فریبا علی کرمی


تأثیر نوسان بهای نفت بر مناسبات دولت و جامعه

دوره 43، شماره 3، آبان 1392، صفحه 199-217

10.22059/jpq.2013.36749

ناصر فرشادگهر؛ علی لطیفی


نفت و دموکراسی: مورد کشورهای صادرکننده نفت

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 247-262

10.22059/jpq.2012.29978

سید احمد موثقی؛ دلارام غنیمی فرد


نفت خلیج فارس و امنیت ملی ایالات متحده

دوره 38، شماره 3، مهر 1387

سیدمسعود موسوی شفائی


سیاست خارجی ژاپن در آسیای مرکزی

دوره 38، شماره 2، شهریور 1387

الهه کولائی؛ ماندانا تیشه یار