کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی ایران
الگوی روابط عوامل کلیدی تأثیرگذار بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 21-43

10.22059/jpq.2020.277711.1007399

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ مصدق گنج خانلو


امکان بومی سازی علم سیاست در جمهوری اسلامی ایران از منظر سازه انگاری

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 133-150

10.22059/jpq.2012.29933

کیامرث جهانگیر؛ محمدباقر یوسف نیا پاشا