کلیدواژه‌ها = افغانستان
ساخت دوگانۀ دولت‌سازی نوین افغانستان

دوره 47، شماره 3، مهر 1396، صفحه 647-665

10.22059/jpq.2017.62857

محسن خلیلی؛ محمود باهوش فاردقی


بررسی مناسبات سیاسی- امنیتی امریکا با هند (2012-2008)

دوره 44، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 313-332

10.22059/jpq.2014.52392

سید داوود آقایی؛ سید هدایت اله عقدایی


جایگاه دیپلماسی عمومی در روابط ایران و کشورهای فارسی زبان

دوره 42، شماره 3، مهر 1391، صفحه 97-113

10.22059/jpq.2012.29989

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ مرتضی اسمعیلی


طالبان پاکستان : علل پیدایش ، ماهیت و چالش های امنیتی

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 21-37

10.22059/jpq.2012.29927

حمید احمدی؛ آرش بیدالله خانی


عملیات تأثیر محور؛ استراتژی ایالات متحده در افغانستان

دوره 41، شماره 4، دی 1390، صفحه 21-37

محمدرضا تخشید؛ یاسر میری


سنجش نظری قانون اساسی جدید افغانستان با دموکراسی

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388

عباس منوچهری؛ صفورا مزاری