کلیدواژه‌ها = عراق
دولت شکننده در عراق و امنیت زنان

دوره 47، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 159-177

10.22059/jpq.2017.60779

الهه کولایی؛ زیبا اکبری


بحران هویت در عراق معاصر: واکاوی علل و زمینه ها

دوره 43، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 217-235

10.22059/jpq.2013.35313

عنایت الله یزدانی؛ مختار شیخ حسینی


دیپلماسی عمومی و قدرت نرم؛ ایران و آمریکا در عراق جدید

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 189-203

فرهاد عطایی؛ روح الله قادری کنگاوری؛ نبی الله ابراهیمی


فرایند تدوین قانون اساسی عراق

دوره 40، شماره 2، تیر 1389

فرج الله احمدی؛ یاسر قزوینی حائری