کلیدواژه‌ها = شورای امنیت
اقدامات شورای امنیت در حمایت از زنان در مخاصمات مسلحانه (2017- 1991)

دوره 50، شماره 4، دی 1399، صفحه 1093-1110

10.22059/jpq.2020.291143.1007512

منصوره حقیقی کفاش؛ سید محمدکاظم سجادپور


بررسی و تحلیل موانع حقوقی و سیاسی اصلاح ساختار شورای امنیت

دوره 46، شماره 4، دی 1395، صفحه 995-1010

10.22059/jpq.2016.59937

علی اصغر کاظمی؛ شهرام عسکری حصن


از گفته‌ها تا اعمال: پروندة حقوق بشر سازمان ملل متحد

دوره 45، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 187-208

10.22059/jpq.2015.54430

بیژن پیروز؛ مصطفی ذاکری


راهکار پیشنهادی برای اصلاح شورای امنیت سازمان ملل

دوره 43، شماره 3، آبان 1392، صفحه 107-122

10.22059/jpq.2013.36740

داود آقایی؛ فائزه قاسمی