موضوعات = سیاست
سازوبرگ ایدئولوژی در سیاست گذاری آموزش و پرورش ایران

دوره 53، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 679-651

10.22059/jpq.2024.366946.1008130

روح اله اسلامی؛ الهه ولی زاده


مبانی هستی‌شناسی فلسفه ایرانی و اقتضائات سیاسی آن

دوره 53، شماره 3، آذر 1402، صفحه 447-425

10.22059/jpq.2024.243899.1007162

محمدجعفر جامه بزرگی؛ مجید سروند


علل فساد مالی: رویکردی اقتصادی

دوره 53، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 290-265

10.22059/jpq.2023.326442.1007818

مهدی زاهدغروی؛ سعید کریمی پتانلار