تعداد مقالات: 837
26. صفحات آغازین

دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-5

10.22059/jpq.2018.68277


27. صفحات آغازین

دوره 48، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-5

10.22059/jpq.2018.70565


28. گفتمان اسلام سیاسی و ظهور هویت زنانه در دورۀ پهلوی

دوره 49، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-20

10.22059/jpq.2019.223281.1006985

علی اردستانی؛ صدیقه یوسف مدد


37. آینده‌پژوهی توسعۀ سیاسی در ایران بر مبنای تحلیل بازدارنده‌ها

دوره 49، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 587-606

10.22059/jpq.2019.240870.1007125

مسعود اخوان کاظمی؛ ایوب نیکونهاد


40. گفتگو و توسعه

دوره 37، شماره 2، تابستان 1386

دکتر سیداحمد موثقی


42. فساد سیاسی از نظر برخی متفکرین مسلمان

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386

سیدرحیم ابوالحسنی


45. سازمان های منطقه ای و دموکراتیزاسیون

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388

سید داود آقایی؛ حسن احمدیان


46. کارکردهای تشکل های دانشجویی

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

سیدرحیم ابوالحسنی


47. لیبرالیسم، حریم خصوصی و قانون پاتریوت

دوره 40، شماره 2، تابستان 1389

حسین آقابابایی


49. چشم انداز فقر در عصر جهانی شدن

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387

سیدداود آقایی؛ سهیل جدی