تعداد مقالات: 903

176. «سناریونویسی» و آینده حیات سیاسی انقلاب اسلامی ایران

دوره 42، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 59-78

10.22059/jpq.2012.29987

محمد جواد هراتی؛ مسعود معینی پور


179. فرهنگ حاکم بر تعاملات ایران و عربستان از منظر تحلیل سازه‌انگارانه

دوره 43، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 61-78

10.22059/jpq.2013.50498

حمیدرضا ملک محمدی؛ سید مهدی مدنی


180. مطالعه تاریخی وضعیت سیاسی – حقوقی زنان در جهان از آغاز تاکنون

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 63-82

محمود جلالی؛ صفورا بنی نجاریان


181. امام خمینی(ره) و تجدد

دوره 44، شماره 1، بهار 1393، صفحه 63-77

10.22059/jpq.2014.51765

یحیی بوذری نژاد


183. تحول کارکردیِ شعر، در بستر ساخت سیاسی اجتماعی در ایرانِ قرن نوزدهم

دوره 46، شماره 1، بهار 1395، صفحه 67-85

10.22059/jpq.2016.57322

احمد خالقی دامغانی؛ مجتبی نیک فرجام


185. نقش گروه های سنتی و مدرن در شکل بندی قدرت در افغانستان

دوره 43، شماره 1، بهار 1392، صفحه 77-95

10.22059/jpq.2013.35306

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ محمد اکرم عارفی


188. رابطۀ امنیت- توسعه در سیاست خارجی (مطالعۀ موردی روابط ایران و شوروی (1357-1340))

دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 311-332

10.22059/jpq.2019.228045.1007024

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ عبدالرسول دیوسالار


193. گونه‌شناسی نیروهای اجتماعی مؤثر در تأسیس حکومت علوی

دوره 45، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 569-590

10.22059/jpq.2015.55577

سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی؛ سیدمهدی موسوی نیا


194. مدرنیته، جهانی‌شدن و پدیدۀ تروریسم مدرن و پسامدرن

دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 589-608

10.22059/jpq.2018.204468.1006767

سیدمحسن آل‌غفور؛ رضا صادقیان


196. بنیان‌های نظری رهیافت پیشاروایت اخلاقی – انسانی جنگ تحمیلی

دوره 47، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 593-609

10.22059/jpq.2017.62854

کیامرث جهانگیر؛ حمید پاشاپور یوالاری


197. تحلیل ساختار سه‌وجهی اندیشه‌های دکتر علی شریعتی

دوره 49، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 645-664

10.22059/jpq.2019.226840.1007012

احمد رشیدی؛ حسین دوست محمدی


198. تأثیر انقلاب اسلامی ایران در بیداری اسلامی تونس

دوره 44، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 743-762

10.22059/jpq.2014.53793

حسن تلاشان؛ الماس نصر دهزیری


200. بسترسازی گفتمانی در سیاست‌ فرهنگی پهلوی اول (1320-1304هجری شمسی)

دوره 45، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 859-876

10.22059/jpq.2015.55948

پروین دخت اوحدی؛ کاظم حاجی رجبعلی