نویسنده = ���������������� ������������
انرژی و روابط چین با خلیج فارس

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 315-334

10.22059/jpq.2012.29982

عنایت اله یزدانی؛ علیرضا اکبریان


اقتصاد سیاسی شرکت های چندملیتی و دولت توسعه گرا

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 1-20

سید داود آقایی؛ علیرضا اکبریان