نویسنده = �������������������� ������ ��������
بررسی حساب ذخیره ارزی بر اساس الگوی ارزیابی رسمی

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 359-377

علی اکبر نیکواقبال؛ حسین پوزش شیرازی؛ اباذر براری