نویسنده = ���������������� ������ �������� ��������
دیپلماسی عمومی نوین: چارچوب های مفهومی و عملیاتی

دوره 41، شماره 4، دی 1390، صفحه 77-95

سید محمد کاظم سجادپور؛ موسی الرضا وحیدی