نویسنده = �������������� ��������������
دانش نظری دانشجویان روابط بین‌الملل: مطالعه‌ای آسیب‌شناختی

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 265-284

حمیرا مشیرزاده؛ حیدرعلی مسعودی


تحول مسئولیت شرکت‌های چندملیّتی

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 273-287

نسرین مصفا؛ حیدرعلی مسعودی


هویت و حوزه های مفهومی روابط بین الملل

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388

حمیرا مشیرزاده؛ حیدرعلی مسعودی