نویسنده = ������������ ��������
آسیای میانه؛ ایران و اسلام

دوره 46، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 189-209

10.22059/jpq.2016.57328

داود فیرحی


نسبت آزادی و امامت از نگاه شهید بهشتی

دوره 43، شماره 4، دی 1392، صفحه 149-166

10.22059/jpq.2013.50503

داود فیرحی؛ محمد اسماعیل شیخانی


تأملی در اندیشه سیاسی عزیزالدین نسفی

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 261-278

داود فیرحی؛ مهدی فدایی مهربانی