کلیدواژه‌ها = حکمرانی خوب
فناوری اطلاعات و تحول در مفهوم حکمرانی خوب

دوره 47، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 79-97

10.22059/jpq.2017.60775

احمد سلطانی نژاد؛ سهیل گودرزی