کلیدواژه‌ها = سیاست
تعداد مقالات: 27
-24. بررسی نسبت نئولیبرالیسم و نسل دوم حقوق بشر

دوره 50، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 573-587

10.22059/jpq.2020.237777.1007097

سمانه رحمتی فر؛ سیدحسین میرجعفری


-18. هنر و سیاست؛ زمینه‌های تعامل و تقابل سیاست و هنر در پست‌مدرنیسم

دوره 47، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1025-1043

10.22059/jpq.2017.214431.1006886

محمدتقی قزلسفلی؛ سیده آمنه میرخوشخو


-14. وجوه عرفانی در اندیشۀ سیاسی سید جعفر کشفی

دوره 46، شماره 1، بهار 1395، صفحه 171-188

10.22059/jpq.2016.57327

مهدی فدایی مهربانی


-12. چگونگی عروج و افول حکومت در تاریخ بیهقی

دوره 45، شماره 1، بهار 1394، صفحه 161-184

10.22059/jpq.2015.54429

مرتضی منشادی؛ حسین اطهری


-11. نقد سنت و تجدد و نسبت آن با اندیشة سیاسی محمد عابدالجابری

دوره 44، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 589-608

10.22059/jpq.2014.53366

حسن مجیدی؛ اصغر افتخاری؛ سجاد چیت فروش


-7. رویکردی نظری به رابطه "رسانه" و "سیاست"

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-22

10.22059/jpq.2012.29964

سید رحیم ابوالحسنی؛ محمد بابایی


-6. ابعاد فساد از دیدگاه خواجه نظام‌الملک توسی

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 59-75

10.22059/jpq.2012.29967

محمدرضا حاج بابایی؛ محمود شهبندی


-4. مداخله نظامیان در سیاست خاورمیانه

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

سعیده لطفیان


-3. عدالت متعالی

دوره 39، شماره 1، بهار 1388

علیرضا صدرا


0. روشنفکری و سیاست در گذر تاریخ

دوره 38، شماره 4، زمستان 1387

محمد توحیدفام