کلیدواژه‌ها = نخبگان سیاسی
چارچوب نظری گردش نخبگان سیاسی شایسته و تأثیر آن بر ثبات سیاسی

دوره 45، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 125-144

10.22059/jpq.2015.54427

مصطفی ملکوتیان؛ عبدالحمید غلامی‌نیا


علل توسعه اقتصادی در آسیای جنوب شرقی

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 335-347

احمد نقیب زاده؛ سلمان صادقی زاده