تعداد مقالات: 782
2. گفتگو و توسعه

دوره 37، شماره 2، تابستان 1386

دکتر سیداحمد موثقی


4. فساد سیاسی از نظر برخی متفکرین مسلمان

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386

سیدرحیم ابوالحسنی


7. سازمان های منطقه ای و دموکراتیزاسیون

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388

سید داود آقایی؛ حسن احمدیان


8. کارکردهای تشکل های دانشجویی

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

سیدرحیم ابوالحسنی


9. لیبرالیسم، حریم خصوصی و قانون پاتریوت

دوره 40، شماره 2، تابستان 1389

حسین آقابابایی


11. چشم انداز فقر در عصر جهانی شدن

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387

سیدداود آقایی؛ سهیل جدی


13. مؤلفه های هویت ملی با رویکردی پژوهشی

دوره 38، شماره 4، زمستان 1387

سید رحیم ابوالحسنی


15. اعمال فشار آمریکا و تشدید گرایش ایران به استراتژی بازدارندگی

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 1-20

قاسم افتخاری؛ علی باقری دولت آبادی


16. اقتصاد سیاسی شرکت های چندملیتی و دولت توسعه گرا

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-20

سید داود آقایی؛ علیرضا اکبریان


17. چرخش فلسفه سیاسی به سوی دموکراسی؟

دوره 41، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-13

علی اردستانی


18. نقش هویت دینی در همگرایی ایران و آسیای مرکزی

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-21

بهرام اخوان کاظمی؛ فریبرز ارغوانی


19. ماهیت فلسفه سیاسی در ایران دوره اسلامی

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-19

عارف برخورداری


20. حکمرانی مردم سالارانه

دوره 42، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-19

10.22059/jpq.2012.29926

الهه ابوالحسنی


21. رویکردی نظری به رابطه "رسانه" و "سیاست"

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-22

10.22059/jpq.2012.29964

سید رحیم ابوالحسنی؛ محمد بابایی