دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی و جهان‌شهر شدن تهران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

10.22059/jpq.2021.218377.1006921

آرش بیدالله خانی؛ مجید حسینی


2. جنگ و تحریم های اقتصادی در سیاست خارجی امریکا در دوران پساجنگ سرد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

10.22059/jpq.2021.317219.1007731

محمدرضا تخشید؛ فریبا علی کرمی


3. تحلیل «اقتصاد سیاسی مقاومتی» در چارچوب نظریه «اقتصاد ملی فردریک لیست»

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

10.22059/jpq.2021.250282.1007211

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ علی علیزاده


4. تأثیر شکاف‌ها و تضادها بر بحران اجماع و مسئله توسعه در ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

10.22059/jpq.2021.314234.1007709

صادق زیباکلام؛ مرتضی قندهاری


5. جهانی شدن، تشدید شهرنشینی و افول تنوع زبانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400

10.22059/jpq.2021.292458.1007517

علی صباغیان؛ ابراهیم علومی


6. همکاری ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در ایجاد راه ‌گذر شمال– جنوب و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400

10.22059/jpq.2021.318617.1007743

الهه کولایی؛ عابد نوروزی زرمهری


7. رقابت قدرت‌های بزرگ و تداوم دشمنی در روابط ایران و ‌‌امریکا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400

10.22059/jpq.2021.319352.1007755

سعیده لطفیان؛ مهدی فقیه


8. تصویر حکومت در ادبیات داستانی ایران، 1320-1300

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400

10.22059/jpq.2021.219865.1006948

مهدی نصر؛ محمود رضا مقدم شاد