ارزیابی کاربرد هرمنوتیک در پژوهش های سیاسیِ اسلامی

نویسنده

چکیده

نظر به رواج و رونق روزافزون مباحث هرمنوتیک در دو سه دهه اخیر سؤال اصلی این پژوهش، پرسش از میزان و نحوه کاربری هرمنوتیک در عرصه پژوهش دینی و به ویژه حوزه سیاسی آن است. به عبارت بهتر، سؤال از امکان یا امتناع کاربرد دانش و روش هرمنوتیک در قلمرو مزبور می باشد.
مفروض این تحقیق آن است که امکان استفاده از دانش هرمنوتیک در عرصه‌های قرآن و دین پژوهی کاملاً منتفی نیست و به استثنای نحلة هرمنوتیک فلسفی، می‌توان از برخی روش‌های هرمنوتیک کلاسیک که مشابه تأویل و تفسیر اسلامی بوده و نسبی اندیش‌ نبوده و به اصالت و تعیُن متن وفادار هستند، استفاده کرد و با حذف جوانب ناهمساز این روش‌ها با اندیشه اسلامی ، آنها را در حوزه معرفت‌شناسی و پژوهش های سیاسی اسلامی به مثابه «روش» و همچنین «دانش» به‌کار برد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

REFLECTIONS ON THE APPLICATION OF HERMENEUTICS IN ISLAMIC POLITICAL STUDIES

چکیده [English]

This study explores how and to what extent recent developments in hermeneutical philosophy and methodology can be applied to religious studies, and particularly to questions that have a political focus. It begins from the assumption that it is possible to apply hermeneutics to interpreting the Koran and religious questions. In addition, apart from relativist hermeneutics, other classical approaches in hermeneutics are appropriate as they are similar to Islamic traditions of interpretation insofar as they recognize the immanence and authenticity of text. After being modified according to principles of Islamic thought, these approaches can be used in Islamic political studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epistemology
  • Hermeneutic
  • Interpretation
  • Islam
  • methodology
  • philosophy
  • politics