تحلیل گفتمان جنبش دانشجویی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با استفاده از نظریة گفتمان لاکلا و موفه (1376 - 1358)

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

2 دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از سوژه‌های فعال در جریان نهضت امام خمینی‌ (ره) و پیشبرد اهداف آن، دانشجویان مسلمان پیرو خط‌امام‌(ره) بودند. از این‌رو بررسی سیر مواضع و تحولات فکری و سیاسی این دانشجویان در انجمن های اسلامی به‌عنوان شریان اصلی جنبش دانشجویی در آن سال ها، می‌تواند روشنگر بخشی از تاریخ انقلاب اسلامی باشد. به ‌جهت مناسبت موضوع و نیز قابلیت فوق‌العادة گفتمان لاکلا و موفه در تبیین پدیده‌های سیاسی - اجتماعی، این نظریه به‌عنوان چارچوب نظری انتخاب شده است. از آنجا که در این نظریه همة مسائل گفتمانی فهم می‌شوند و تمامی پدیده‌ها (به‌عنوان متن text) متناظر با بستر پیدایش و در ارتباط با شرایط بیرونی آنها (به‌عنوان زمینه context) مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرند؛

کلیدواژه‌ها