تبیین مبنای تئوریک تحلیل نظم جهانی در دوران پساجنگ سرد

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

علم روابط بین الملل در پاسخ به معمای نظم شکل گرفته است. مهم ترین موضوع فراروی تئوری های این رشته، ارائه الگویی از نظم در بین بازیگرانی است که در عرصه نظام بین الملل در حال کنش هستند. پرسش این است که برداشت تئوری های روابط بین الملل از مسأله نظم در نظام بین‌الملل پساجنگ سرد چیست؟ به نظر می رسد رشته روابط بین الملل در تبیین موضوع خود (نظم) به دلیل تحول در چارچوب کارکردی اش یعنی نظام بین الملل، با کثرت پارادایم ها روبرو است. به همین جهت در پاسخ به علل بی نظمی و مساله نظم، راهکارهایی مهم نظیر نظم موازنه محور، نظم نهاد محور، نظم ایده محور و نظم عدالت محور را ارائه کرده اند که به تشریح ابعاد هر یک پرداخته می شود. در پایان سعی بر آن است تا شاخص های الگوی مطلوب از نظم در نظام بین الملل کنونی ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EXPLANATION OF THEORETICAL BASE OF WORLD ORDER ANALYSIS IN POST COLD WAR ERA

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Motaghi 1
  • Alireza Rezaei 2
چکیده [English]

The International Relations is shaped to answer of order dilemma. The most important topic the theories of this discipline deal with is presenting a model of order by the players acting in the arena of international system. The purpose of the present article is to know what the theoretical approach of international relations concerning the problem of post Cold War is. It seems that the discipline of international relations encounters multi-paradigms in explaining its topic (order) due to change in its performance framework, that is, international system. Thus, to find the causes of order and disorder, some important guidelines such as balance, institutional, idea and justice centric orders have been offered. We will explain the dimensions of each. Finally, attempt is made to suggest the indexes of the desirable model of order in the current international system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balance Centric order
  • Idea Centric order
  • Institution Centric order
  • international system
  • Justice Centric order
  • World Order