چکیده های انگلیسی

شناسنامه علمی شماره

10.22059/jpq.2018.66953

عنوان مقاله [English]

English Abstracts