درباره نشریه

 شناسنامه نشریه

  ju رتبه : علمی

ju دوره انتشار: فصلنامه

 ju موضوع: علوم سیاسی و روابط بین الملل

 ju زبان اصلی: فارسی

 ju عنوان کوتاه نشریه: JPQ

 ju شاپا چاپی: 9678-1735

 ju شاپا الکترونیکی: 9686-1735

 ju اولین شماره منتشر شده:  1349

ju صاحب امتیاز: دانشگاه تهران

 ju سامانه مدیریت نشریه: شرکت سیناوب

 ju سایت اختصاصی نشریه: http://jpq.ut.ac.ir

ju رایانه (ایمیل) سردبیر: slotfian@ut.ac.ir

ju رایانه (ایمیل) دبیر اجرایی: Politics@ut.ac.ir

 

 

 لازم به ذکر است فصلنامه سیاست از بهار 1386 به صورت فصلنامه (بهار، تابستان، پاییز و زمستان) منتشر می شود.

 

ju  «فصلنامه سیاست» پیشتر به مدت 36 سال از 1349 تا پایان 1385، 74 شماره با نام «مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی » در بردارنده بخش مقاله های حقوقی و سیاسی منتشر می شد.

ju مجله تخصصی «فصلنامه سیاست»، نشریه علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران می باشد که مقالات تحقیقی در زمینه علوم انسانی را پس از انجام داوری، در صورت پذیرش به زبان فارسی چاپ می نماید. مقالات ارسال شده نباید قبلاً در نشریه دیگری چاپ و یا به طور همزمان به مجلات دیگری ارسال شده باشند. مقالاتی که چکیده آنها در مجامع علمی داخلی و خارجی ارائه و چاپ شده اند، مستثنی هستند.