اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدرضا تخشید

روابط بین الملل استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

mthakhshidatut.ac.ir

سردبیر

عبدالرحمن عالم

علوم سیاسی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

aalematut.ac.ir

دبیر اجرایی

ملیحه علی

کارشناس پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

politicsatut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

سید داود آقایی

روابط بین الملل استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

davood_aghaee2003atyahoo.com

مهدی براتعلی پور

علوم سیاسی دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی

baratalipouratyahoo.com

ابراهیم برزگر

علوم سیاسی استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

barzegaratatu.ac.ir

جلال درخشه

علوم سیاسی استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

j.dorakhshahatyahoo.com

الهام رسولی ثانی آبادی

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه یزد

rasooliatyazd.ac.ir

فرشاد شریعت

علوم سیاسی استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

farshad_shariatatyahoo.com

عبدالرحمن عالم

علوم سیاسی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

aalematut.ac.ir

فرهاد عطایی

روابط بین الملل استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

atai53atut.ac.ir

میرفردین قریشی

روابط بین الملل استاد روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

ghoreishi3583atyahoo.com

اصغر کیوان حسینی

روابط بین الملل دانشیار دانشکده حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

a.keivan.iratgmail.com

عباس مصلی نژاد

علوم سیاسی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

mossalanejadatmossalanejad.com