اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدرضا تخشید

روابط بین الملل استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

thakhshidut.ac.ir

سردبیر

عبدالرحمن عالم

علوم سیاسی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

aalemut.ac.ir

دبیر اجرایی

ملیحه علی

کارشناس پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

politicsut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

سید داود آقایی

روابط بین الملل استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

davood_aghaee2003yahoo.com

مهدی براتعلی پور

علوم سیاسی دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی

baratalipouryahoo.com

ابراهیم برزگر

علوم سیاسی استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

barzegaratu.ac.ir

جلال درخشه

علوم سیاسی استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

j.dorakhshahyahoo.com

الهام رسولی ثانی آبادی

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه یزد

rasooliyazd.ac.ir

فرشاد شریعت

علوم سیاسی استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

farshad_shariatyahoo.com

عبدالرحمن عالم

علوم سیاسی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

aalemut.ac.ir

فرهاد عطایی

روابط بین الملل استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

atai53ut.ac.ir

میرفردین قریشی

روابط بین الملل استاد روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

ghoreishi3583yahoo.com

اصغر کیوان حسینی

روابط بین الملل دانشیار دانشکده حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

a.keivan.irgmail.com

عباس مصلی نژاد

علوم سیاسی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

mossalanejadmossalanejad.com