نویسنده = ���������� �������� ������������ ����������
تأثیر انقلاب اطلاعات بر امنیت ملی از منظر نظریه‎های روابط بین‎الملل

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 23-37

سید داود آقایی؛ الهام رسولی ثانی آبادی


بررسی نقش و جایگاه سیاست خارجی در نظریه های روابط بین الملل

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 209-226

فرهاد عطایی؛ الهام رسولی ثانی آبادی