نویسنده = سید رحیم ابوالحسنی
رویکردی نظری به رابطه "رسانه" و "سیاست"

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 1-22

10.22059/jpq.2012.29964

سید رحیم ابوالحسنی؛ محمد بابایی


کارکردهای تشکل های دانشجویی

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388

سیدرحیم ابوالحسنی


ثبات و تحول در جامعه شناسی سیاسی فارابی

دوره 38، شماره 2، شهریور 1387

سیدرحیم ابوالحسنی