نویسنده = ������ �������� �������������������� ��������������
ماکیاولیسم و فاشیسم (با نگاهی به دو اثر شهریار و نبرد من)

دوره 45، شماره 2، تیر 1394، صفحه 513-532

10.22059/jpq.2015.54862

محمد عابدی اردکانی؛ غلامرضا محب زاده نوبندگانی