کلیدواژه‌ها = توسعه اقتصادی
دولت توسعه خواه و زمینه های توسعه در ایران

دوره 45، شماره 4، دی 1394، صفحه 967-989

10.22059/jpq.2015.55954

سید احمد موثقی؛ علیرضا کاهه


سرمایه اجتماعی و امنیت بین المللی

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 113-128

10.22059/jpq.2012.29970

محمدعلی شیرخانی؛ نسیم السادات واسعی زاده


نفت و دموکراسی: مورد کشورهای صادرکننده نفت

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 247-262

10.22059/jpq.2012.29978

سید احمد موثقی؛ دلارام غنیمی فرد


سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی بررسی مقایسه ای ایران و کره جنوبی

دوره 41، شماره 2، تیر 1390، صفحه 213-232

محمدعلی شیرخانی؛ نسیم سادات واسعی زاده


علل توسعه اقتصادی در آسیای جنوب شرقی

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 335-347

احمد نقیب زاده؛ سلمان صادقی زاده


عدالت متعالی

دوره 39، شماره 1، فروردین 1388

علیرضا صدرا